ValenciÓ Castellano
 
 
 
 
  Inici Contacte Mapa Web
CERCAR   
 
 
  Ajuntament
  Servicis al CiutadÓ
  Servicis Municipals
  Turisme
  PLENS
  NOTIC═ES
  AGENDA
  ENQUESTES
 - El Parc Natural de la Serra Mariola
 - Allotjament i Comerš
 - Rutes
 - Hist˛ria
 - Festes

Servicis al CiutadÓ >> Ordenanša d'expediciˇ de documents

 
AJUNTAMENT D'AGRES

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.

Articule 1r.- Fonament jurídic.
Fent ús de les facultats concedides pels articles. 133.2 i 142 de la Constitució i per l'articule 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladores de les Hisendes locals, este Ajuntament establix la Taxa per expedició de Documents Administratius.

Articule 2n.- Fet imposable.
1.- Constituïx el fet imposable de la Taxa l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la tramitació, a instància de part, dels documents que expedisca o entenguen l'Administració o les Autoritats municipals.
2.- A estos efectes, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació administrativa que haja sigut provocada pel particular o redunde en el seu benefici, encara que no haja mediat sol·licitud expressa d'interessat.
3.- No estarà subjecta a esta taxa la tramitació de documents necessaris per al compliment d'obligacions fiscals, així com les consultes tributàries, els expedients de devolució d'ingressos indeguts, els recursos administratius contra resolucions municipals de qualsevol índole, els que presenten o expedisquen a funcionaris municipals per actuacions administratives relacionades amb la seua condició de funcionaris, i els corresponents a la prestació de servicis o realització d'activitats de competència municipal i la utilització privativa o l'aprofitament especial de béns de domini públic municipal, que estiguen gravats per una altra taxa municipal o pels que exigisca un preu públic per este Ajuntament.

Articule 3r.- Subjectes passius.
Són subjectes passius contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es referix l'articule 33 de la Llei General Tributària que sol·liciten, provoquen o en l'interés de les quals redunde la tramitació del document o expedient.

Articule 4t.- Base imposable i quota tributària.
Constituïx la base imposable de la Taxa el cost real o previsible del servici o activitat o, si no n'hi ha, el valor de la prestació rebuda.
La quota tributària serà la resultant de l'aplicació de les tarifes següents:
- Informació cadastral. ......................................    2,00 euros.
- Cèdula Urbanística. ........................................  30,00 euros.
- Segregacions. ...............................................   24,00 euros.
- Certificats de padró diferent del d'habitants.........   2,00 euros.
- Informació Urbanística. ....................................   4,00 euros.
- Tramitació d'expedient d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses. .. 90,00 euros.
- Certificacions de construccions sobre obres amb llicència. ........................... 60,00 euros.
- Certificacions de construccions sobre obres sense llicència, 15% de la valoració de les obres.
- Cèdula d'habitabilitat, 0,1% del mòdul ponderable per la superfície útil.

Articule 5é.- Exempcions i bonificacions.
Es declara l'exempció del pagament de la taxa per a aquells que afecten els contribuents en els quals concórrega alguna de les circumstàncies següents:
a) Els que s'expedisquen a instància de l'Estat, Comunitat Autònoma, província, Municipi o Mancomunitat, sempre que no haja de produir efectes en expedient promogut per un particular en benefici seu.
b) Els que s'expedisquen a instància d'autoritats civils, militars o judicials, o per organismes administratius, inclús l'expedició de documents a instància de particulars amb eixe fi.
c) Les sol·licituds, certificacions o qualsevol altra classe de documents que s'expedisquen, la finalitat de les quals siga, acreditar qualsevol relació laboral, funcionarial o de servicis entre l'Ajuntament i el seu personal.
d) Les sol·licituds, certificacions o informacions que hagen d'expedir-se a assegurats o pensionistes de la Seguretat Social que hagen de produir efectes davant de tal organisme i relacionades amb les distintes prestacions o beneficis.
e) Qualssevol altres que han de ser expedits gratuïtament en virtut de precepte legal.

Articule 6é.- Devengament i obligació de contribuir.
1.- Es devenga la taxa i naix l'obligació de contribuir en el moment de la presentació de la sol·licitud que inicie la tramitació dels documents o expedients.
2.- En els casos a què es referix el número 2 de l'articule 2, el merite es produïx quan tinguen lloc les circumstàncies que proveïsquen o inicien l'actuació municipal.

Articule 7é.- Administració i cobrança.
1.- El funcionari encarregat del Registre general d'entrada i eixida de documents i comunicacions de l'Administració municipal, efectuarà l'ingrés i liquidacions pertinents que l'Ajuntament acorde.
2.- Els documents que han d'iniciar un expedient es presentaran en les oficines municipals o en les assenyalades en l'articule 38.4 de la LRJPAC.
3.- Les quotes se satisfaran per mitjà de l'estampació del segell municipal corresponent, en les oficines municipals o en el moment de la presentació dels documents que inicien l'expedient.
4.- Els documents rebuts per algun dels conductes a què es fa referència a l'articule 38.4 de la LRJPAC, que no estigueren degudament reintegrats, seran admesos provisionalment, però no podrà donar-se'ls curs sense que s'esmene la deficiència, al fi de la qual es requerirà a l'interessat perquè en el termini de deu dies abone les quotes corresponents, per mitjà de l'aportació dels segells municipals precisos, amb l'advertència que, transcorregut tal termini sense efectuar-ho, els escrits s'arxivaran sense més tràmit.
5.- Els drets per cada petició de busca d'antecedents es meritaran encara que siga negatiu el seu resultat.
6.- Les certificacions o documents que expedisca l'Administració municipal, no s'entregaran ni remetran sense que prèviament s'haja satisfet la corresponent quota tributària.
7.- Els segells seran inutilitzats pel funcionament que reba la sol·licitud del document per mitjà de l'estampació de la data en què ho fera.
8.- Quan per causes no imputable al subjecte passiu, la prestació del servici no es produïsca, procedirà la devolució de l'import corresponent.

Articule 8é.- Infraccions i sancions.
1.- En tot el que es referix a infraccions tributàries i a la seua qualificació, així com a les sancions que a les mateixes corresponguen en cada cas, s'aplicaran les normes contingudes en la Llei General Tributària i Reial Decret 1.930/1998, d'11 de setembre, pel qual es desenvolupa el procediment sancionador.
2.- La imposició de sancions no suspendrà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les quotes meritades no prescrites.

Articule 9é.- Partides fallides.
Es consideraran partides fallits o crèdits incobrables, aquelles quotes que no hagen pogut fer-se efectives pel procediment de constrenyiment, per a la declaració de les quals es formalitzarà l'oportú expedient d'acord amb allò que s'ha previngut en el vigent Reglament General de Recaptació.

Disposició final.
La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener del 2005, i es mantindrà vigent fins a la seua modificació o derogació expressa

Agres a 2 de març del 2004.

L'alcalde president

 
 
  Ajment. de Agres. 2019 CrŔdits