ValenciÓ Castellano
 
 
 
 
  Inici Contacte Mapa Web
CERCAR   
 
 
  Ajuntament
  Servicis al CiutadÓ
  Servicis Municipals
  Turisme
  PLENS
  NOTIC═ES
  AGENDA
  ENQUESTES
 - El Parc Natural de la Serra Mariola
 - Allotjament i Comerš
 - Rutes
 - Hist˛ria
 - Festes

Servicis al CiutadÓ >> Ordenanša d'aigua


AJUNTAMENT D'AGRES

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT I CONNEXIÓ D'AIGUA

Art. 1r. – Concepte.

Fent ús de les facultats concedides pels Arts. 133.2 i 142 de la Constitució i per l'Art. 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els Arts. 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 desembre, Reguladora de les Hisendes locals, este Ajuntament establix la Taxa per la prestació del servici de subministrament i connexió d'aigua potable, que es regirà per la present Ordenança fiscal.

Art. 2n.- Fet imposable.

Constituïx el fet imposable d'esta taxa:
1.- L'activitat municipal tendent a verificar si es complixen les condicions necessàries per a autoritzar la connexió a la xarxa d'abastiment d'aigües municipals.
2.- La prestació del servici d'abastiment d'aigües a domicili.
3.- Col·locació, manteniment i conservació de comptadors (si és el cas).

Art. 3r.- Subjectes passius.

Són subjectes passius contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es referix l'Art. 35.4 de la Llei General Tributària, que siguen titulars del dret.

Art. 4t.- Responsables.

1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques o jurídiques que es referixen els Arts. 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'Art. 40 de les Llei General Tributària.

Art. 5é.- Base imposable.

Constituïx la Base Imposable de la taxa el cost real o previsible del servici o activitat o, si no n'hi ha, el valor de la prestació rebuda.

Art. 6é.- Quota tributària.

La quota tributària serà el resultat de l'aplicació de la següent tarifa amb caràcter semestral:

a) Quota fixa per servici, independent del consum (conservació comptadors i conservació xarxa general): 7,00 euros.
b) Per cada m3 d'aigua consumida al semestre:
- Fins a 40 m3: 0,30 euros.
- De 41 a 75 m3: 0,40 euros.
- Més de 75 m3: 0,70 euros.
c) Enganchament a la xarxa d'aigua:
- En el nucli urbà: 70,00 euros.
- Fora del nucli urbà: 700,00 euros.
d) Fiança prèvia a l'enganxall a la xarxa: 600,00 euros.
Procedint a la seua devolució una vegada produït l'enganxall i reparats els danys causats en els béns públics a costa del beneficiari del subministrament.

Art. 7é.- Exempcions i bonificacions.

Es reconeixen bonificacions en el subministrament d'aigua d'un 20% per a les famílies nombroses en les vivendes habituals, prèvia petició de les mateixes.

Art. 8é.- Devengament.

Es devenga la taxa i naix l'obligació de contribuir:
1.- En la connexió a la xarxa d'abastiment d'aigua:
a) Amb la presentació de la sol·licitud de llicència, que no es tramitarà sense que s'haja efectuat el pagament corresponent.
b) En el moment en què s'efectue la connexió a la xarxa d'abastiment, si la llicència no s'haguera sol·licitat.
2.- En l'abastiment d'aigua, el mateix tindrà lloc l'1 de gener de cada any.

Art. 9é.- Període impositiu.

El període impositiu de la taxa per abastiment comprendrà l'any natural, liquidant-se per semestre naturals, segons el consum realitzat per l'usuari, excepte en els supòsits d'inici o cessament de la prestació del servici, i en este cas es procedirà a liquidar els consums comptabilitzats des de o fins la dita data, respectivament.

Art. 10é.- Règim de declaració i d'ingrés.

1.- En el supòsit de llicència de connexió, l'interessat haurà de cursar l'oportuna sol·licitud, segons model que li serà entregat en l'Ajuntament, acompanyant justificació d'haver abonat la taxa per connexió.
2.- Els subjectes passius formularan les declaracions d'alta i baixa en el padró de la taxa en el termini que medie entre la data en què es produïsca la variació de la titularitat de la finca i l'últim dia del mes natural següent.
3.- La concessió de llicència de connexió determinarà l'alta automàtica en el padró de contribuents de la taxa.
4.- L'ingrés de la taxa per connexió s'efectuarà per autoliquidació en la Tresoreria Municipal o entitat Col·laboradora, sense perjuí de l'oportuna comprovació pels Servicis municipals.
5.- Dins dels primers 15 dies de cada semestre natural es practicarà liquidació dels consums realitzats en el semestre anterior, notificant-se per mitjà d'edicte el període voluntari de cobrament.
El pagament dels rebuts semestrals s'efectuarà, bé a càrrec dels comptes corrents o d'estalvi, en els casos que els usuaris hagen domiciliat el pagament dels mateixos, bé per mitjà d'ingrés per l'usuari en la Tresoreria Municipal o entitat col·laboradora.
6.- No serà necessari realitzar la notificació individual a què es referix l'Art. 124 LGT, sempre que el subjecte passiu i la quota de la taxa coincidisquen amb l'obligat al pagament i l'import del preu públic a què substituïx.
El que disposa el paràgraf anterior s'aplicarà inclús en el supòsit en què la quota de la taxa resulte incrementada respecte de l'import del preu públic a què substituïsca, sempre que tal increment es corresponga amb una actualització de caràcter general.

ÚLTIMA MODIFICACIÓ REALITZADA EN SESSIÓ PLENÀRIA DE 27 DE SETEMBRE DEL 2004 I ENTRADA EN VIGOR L'1 DE GENER DEL 2005. PUBLICAT EN EL BOP DE 26 DE NOVEMBRE DEL 2004, NÚM. 273.

 
 
  Ajment. de Agres. 2019 CrŔdits