ValenciÓ Castellano
 
 
 
 
  Inici Contacte Mapa Web
CERCAR   
 
 
  Ajuntament
  Servicis al CiutadÓ
  Servicis Municipals
  Turisme
  PLENS
  NOTIC═ES
  AGENDA
  ENQUESTES
 - El Parc Natural de la Serra Mariola
 - Allotjament i Comerš
 - Rutes
 - Hist˛ria
 - Festes

Servicis al CiutadÓ >> Ordenanša fem


AJUNTAMENT D'AGRES

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA D'ARREPLEGADA DE FEM.

Art. 1r.- Fonament i naturalesa.

Fent ús de les facultats concedides pels Arts. 133.2 i 142 de la Constitució i per l'Art. 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els Arts. 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes locals, este Ajuntament establix la Taxa per arreplegada de fems, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al que preveu l'Art. 58 de l'esmentada Llei 39/1988.

Art. 2n.- Fet imposable.

1.- Constituïx el fet imposable de la Taxa la prestació del servici de recepció obligatòria d'arreplegada de fems domiciliaris i residus sòlids urbans de vivendes, allotjaments i locals o establiments on s'exercixen activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de servicis.

2.- A este efecte, es consideren fems domiciliaris i residus sòlids urbans les restes i desperdicis d'alimentació o detritus procedents de la neteja normal de locals o vivendes i s'exclouen de tal concepte els residus de tipus industrial, runes d'obres, detritus humans, matèries i materials contaminats, corrosius, perillosos o l'arreplegada o abocament dels quals exigisca l'adopció d'especials mesures higièniques profilàctiques o de seguretat.

3.- No estarà subjecta a la Taxa la prestació, de caràcter voluntari i a instància de part, dels servicis següents:
Arreplegada de fems i residus no qualificats de domiciliàries i urbans d'indústries, hospitals i laboratoris.
Arreplegada d'escòries i cendres de calefaccions centrals.

Art. 3r.- Subjectes passius.

1.- Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es referix l'Art. 33 de la Llei General Tributària, que ocupen o utilitzen vivendes i locals ubicats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què es preste el servici, ja siga a títol de propietari o d'usufructuari, arrendatari o, inclús de precari.

2.- Tindran la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari de les vivendes o locals, que podrà repercutir, si és el cas, les quotes satisfetes sobre l'usuaris d'aquelles, beneficiaris del servici.

Art. 4t.- Responsables.

1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques que es referixen els Arts. 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.

2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'Art. 40 de la Llei General Tributària.

Art. 5é.- Exempcions.

Gaudiran d'exempcions subjectiva aquells contribuents que hagen sigut declarats pobres per precepte legal, estiguen inscrits en el Padró de Beneficència com a pobres de solemnitat, o obtinguen ingressos anuals inferiors a què corresponguen al salari mínim interprofessional.

Art. 6é.- Quota tributària.

La quota tributària resultarà d'aplicar les tarifes següents:

Vivendes: 36,00 euros.
Garatges i magatzems amb superfície total de fins a 50m: 20,00 euros.
Garatges i magatzems amb superfície total de més de 50m: 60,00 euros.
Refugis agrícoles: 20,00 euros.
Indústries, fàbriques: 150, 00 euros.
Granges, siderometal·lúrgica, tallers, fusteria: 36,00 euros.
Casas Rurals, albergs amb capacitat inferior fins a 8 ocupants: 36,00 euros.
Cases Rurals, albergs amb capacitat superior a 8 ocupants: 60,00 euros.
Bars i cafeteries: 200,00 euros.
Restaurants amb capacitat inferior fins a 100 persones: 450,00 euros.
Restaurants amb capacitat superior a 100 persones: 900,00 euros.
Comerços: 100,00 euros.

Art. 7é.- Devengament.

1.- Es devenga la Taxa i naix l'obligació de contribuir des del moment que s'inicie la prestació del servici, entenent-se iniciada, donada la naturalesa de recepció obligatòria del mateix, quan estiga establit i en funcionament el servici municipal d'arreplegada de fems domiciliaris en els carrers o llocs on figuren les vivendes o locals utilitzat pels contribuents subjectes a la Taxa.

2.- Establit i en funcionament el referit servici, les quotes es meritaran el primer dia de cada any natural, llevat que el devengament de la Taxa es produïra amb posterioritat a la dita data, i en este cas la quota es meritarà en el moment de la declaració de l'alta.

Art. 8é.- Declaració i ingrés.

1.- Dins dels trenta dies hàbils següents a la data en què es meriten per primera vegada la Taxa, els subjectes passius formalitzaran la seua inscripció en matrícula, presentat, a este efecte, la corresponent declaració d'alta i ingressant simultàniament la quota prorratejada de l'any.

2.- Quan es conega, ja d'ofici o per comunicació dels interessats qualsevol variació de les dades figurades en la matrícula, es duran a terme en esta les modificacions corresponents, que produiran efectes a partir del període de cobrança següent al de la data en què s'haja efectuat la declaració.

3.- El cobrament de les quotes s'efectuarà trimestralment, per mitjà de rebut derivat de la matrícula.

Art. 9é.- Infraccions i sancions.

En tot el que es referix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions a què les mateixes corresponguen en cada cas, caldrà ajustar-se al que disposen els Arts. 77 i següents de la Llei General Tributària.

DISPOSICIÓ FINAL.

La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1990, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.

ÚLTIMA MODIFICACIÓ REALITZADA EN SESSIÓ PLENÀRIA DE 27 DE SETEMBRE DEL 2004 I ENTRADA EN VIGOR L'1 DE GENER DEL 2005. PUBLICAT EN EL BOP DE 26 DE NOVEMBRE DEL 2004, NÚM. 273.

 
 
  Ajment. de Agres. 2019 CrŔdits