ValenciÓ Castellano
 
 
 
 
  Inici Contacte Mapa Web
CERCAR   
 
 
  Ajuntament
  Servicis al CiutadÓ
  Servicis Municipals
  Turisme
  PLENS
  NOTIC═ES
  AGENDA
  ENQUESTES
 - El Parc Natural de la Serra Mariola
 - Allotjament i Comerš
 - Rutes
 - Hist˛ria
 - Festes

Servicis al CiutadÓ >> Ordenanša Piscina Municipal


AJUNTAMENT D'AGRES

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVICI DE PISCINA MUNICIPAL I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES A L'AIRE LLIURE.

Art. 1r.- Fonament jurídic.

Fent ús de les facultats concedides pels Arts. 133.2 i 142 de la Constitució i per l'Art. 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb els Arts. 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre Reguladora de les Hisendes locals, este Ajuntament establix el preu públic per la prestació dels servicis en la piscina municipal i instal·lacions esportives municipals a l'aire lliure i resta d'instal·lacions anàlogues especificades, que es regirà per la següent Ordenança fiscal.

Art. 2n.- Fet imposable.

Constituïx el fet imposable d'este preu públic la prestació de servicis en la piscina i instal·lacions esportives municipals a l'aire lliure i resta d'instal·lacions anàlogues especificades.

Art. 3r.- Subjectes passius.

Són subjectes passius d'este preu públic, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es referix l'Art. 33 de la Llei General Tributària que sol·liciten o resulten beneficiades pels servicis regulats en la present Ordenança.

Art. 4t.- Responsables.

1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques o jurídiques, que es referixen els Arts. 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2.- Seran responsables subsidiaris, els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'Art. 40 de la Llei General Tributària.

Art. 5é.- Base imposable.

Constituïx la base imposable d'este preu públic el cost real o previsible del servici que consta com fet imposable d'este preu públic.

Art. 6é.- Quota tributària.

La quota tributària serà la que resulte de l'aplicació de les tarifes següents:

a) Bons:
- Bons familiars (fins a 14 anys): 30,00 euros.
- Bons individuals: 20,00 euros.
b) Grup:
- De més de 10 persones, jubilats i pensionistes: 50% de descompte.
c) Exempcions:
- Xiquets menors de 6 anys, entrada gratuïta.

Art. 7é.- Exempcions i bonificacions.

No es reconeixeran altres exempcions o beneficis fiscals, que els expressament previstos en les normes amb rang de llei, o els derivats de l'aplicació de tractats internacionals.

Art. 8é.- Devengament.

Es devenga i naix l'obligació de contribuir:
a) Per als nous socis, en el moment de la inscripció.
b) Per als abonats ja inscrits, el dia 1 de gener de cada any.
c) Per a la resta de supòsits especificats en les tarifes, en el moment d'entrar en el recinte de la piscina o en el moment de llogar les pistes de tenis, frontó i pistes poliesportives.

Art. 9é.- Període impositiu.

El període impositiu coincidirà, en els supòsits de l'Art. 8.b) d'esta Ordenança, amb l'any natural, excepte en els supòsits d'inici i cessament en la prestació del servici, i en este cas aquell s'ajustarà a esta circumstància, amb el consegüent prorrateig de la quota, que tindrà lloc en tot cas per mesos complets.

Art. 10é.- Règim de declaració i ingrés.

1.- Este Ajuntament podrà establir Convenis de Col·laboració amb entitats, institucions i organitzacions representatives dels subjectes passius del preu públic, a fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d'aquella o els procediments de liquidació o recaptació.
Quan per causes no imputables al subjecte passiu, la utilització privativa o l'aprofitament no es produïsquen, procedirà la devolució de l'import corresponent.
2.- El pagament de les quotes anuals pels socis es durà a terme durant els mesos de gener i febrer de cada exercici.
El pagament de la quota anual d'aquells que ingressen com a socis iniciat l'exercici es durà a terme simultàniament amb l'abonament de la quota d'inscripció.
3.- Els subjectes passius que ostenten la condició d'abonats realitzaran l'ingrés d'este preu públic en la Tresoreria municipal o entitat col·laboradora.

Art. 11é.- Normes de gestió.

1.- Les associacions de veïns, col·legis i centre docents, així com les societats culturals i esportives del Municipi podran programar les seues activitats amb el pagament previ del preu dins de les instal·lacions esportives municipals.
2.- Els usuaris de les instal·lacions hauran de conservar els resguards del pagament del preu durant el temps que romanguen en el recinte, podent ser-li sol·licitat pel personal encarregat de les instal·lacions o els servicis delegats de la Intervenció municipal.

Art. 12é.- Infraccions i sancions tributàries.

Quant a les infraccions tributàries i les seues corresponents sancions caldrà ajustar-se al que disposa l'Art. 77 i següents de la Llei General Tributària.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança fiscal regirà a partir de l'1 de gener de 1999, i es mantindrà vigent fins a la seua modificació o derogació expressa.

ÚLTIMA MODIFICACIÓ APROVADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ EN SESSIÓ CELEBRADA EL 27 DE SETEMBRE DEL 2004 I PUBLICADA EN EL BOP EL 26 DE NOVEMBRE DEL 2004, NÚM. 273, ENTRANT EN VIGOR L'1 DE GENER DEL 2005.

 
 
  Ajment. de Agres. 2019 CrŔdits