ValenciÓ Castellano
 
 
 
 
  Inici Contacte Mapa Web
CERCAR   
 
 
  Ajuntament
  Servicis al CiutadÓ
  Servicis Municipals
  Turisme
  PLENS
  NOTIC═ES
  AGENDA
  ENQUESTES
 - El Parc Natural de la Serra Mariola
 - Allotjament i Comerš
 - Rutes
 - Hist˛ria
 - Festes

Servicis al CiutadÓ >> Ordenanša Guals


AJUNTAMENT D'AGRES

 

 

 

 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES I GUALS PERMANENTS.

Article 1r.- Fonament jurídic.
Fent ús de les facultats concedides pels articles. 133.2 i 142 de la Constitució i per l'articule 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i de conformitat amb els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, este Ajuntament establix la Taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials per entrada de vehicles a través de les voreres o guals permanents i reserva de via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, que es regirà per la següent Ordenança Fiscal.

Articule 2n.- Fet imposable.
Constituïx el fet imposable d'esta Taxa la utilització privativa o l'aprofitament especial d'entrada de vehicles a través de les voreres i la reserva de via pública per a aparcaments exclusius, càrregues i descàrregues de mercaderies de qualsevol classe.

Article 3r. - Subjectes passius.
Són subjectes passius d'esta Taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es referix l'articule 33 de la Llei General Tributària que es beneficien de l'aprofitament que constituïx el fet imposable.
Tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris de les finques i locals a què donen accés les entrades de vehicles, els que podran repercutir, si és el cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.

Article 4t. - Responsables.
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques i jurídiques que es referixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2.- Seran responsables subsidiaris, els administradors de les Societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'articule 40 de la L.G.T.

Article 5é.- Base imposable.
La base imposable d'esta Taxa es fixa prenent com a referència el valor que tindria en el mercat la utilitat derivada de la utilització o aprofitament del domini públic local per a l'entrada de vehicles per a aparcaments exclusius i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

Article 6é.- Quota tributària.
La quota tributària serà la que resulte de l'aplicació de la següent tarifa.
- Gual permanent per a entrada en via pública de vehicles: quota anual 30 euros.

Article 7é.- Exempcions i bonificacions.
No es reconeixeran altres exempcions o beneficis fiscals, que els expressament previstos en les normes amb rang de Llei, o els derivats de l'aplicació de tractats internacionals.

Article 8é.- Devengament.
Es devenga la Taxa, i naix l'obligació de contribuir:
a) Amb la prestació de la sol·licitud d'utilització o aprofitament que no es tramitarà sense que s'haja efectuat el pagament corresponent.
b) Des del moment que la utilització o aprofitament s'haguera iniciat, si este haguera tingut lloc sense la preceptiva llicència municipal.
c) En el cas d'aprofitament ja autoritzats i prorrogats, es meritarà periòdicament el dia 1 de gener de cada any.

Article 9é.- Període impositiu.
El període impositiu coincidirà amb l'any natural, excepte en els supòsits d'inici i cessament en la utilització o aprofitament especial, i en este cas aquell s'ajustarà a esta circumstància, amb el consegüent prorrateig de la quota, que tindrà lloc, en tot cas per mesos complets.

Article 10é.- Règim de declaració i ingrés.
1.- Este Ajuntament podrà establir Convenis de col·laboració amb entitats, institucions i organitzacions representatives dels subjectes passius de la Taxa, a fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d'aquella o els procediments de liquidació o recaptació.
Declaració.
Amb la sol·licitud d'utilització o aprofitament especial de domini públic es presentarà declaració pels interessats, en la que es reflectirà la superfície a ocupar per a la seua liquidació i pagament de la quota en la Tresoreria municipal o entitat Col·laboradora.
2.- El pagament de la Taxa es realitzarà:
Tractant-se de concessions de noves utilitzacions o aprofitaments, per ingrés directe en la Tresoreria Municipal o entitat col·laboradora designada per l'Ajuntament, sense el justificant de la qual no podrà retirar-se la llicència.
a) Tractant-se de concessions d'utilització o aprofitament ja autoritzats i prorrogats una vegada incloses en el corresponent padró municipal, per anys naturals, en les oficines de recaptació municipal o entitat col·laboradora.

Article 11é.- Normes de gestió.
1.- La sol·licitud d'entrada de vehicle o gual permanent haurà d'anar acompanyada d'una declaració en què conste un pla detallat de l'aprofitament i de la seua situació dins del Municipi, més l'acceptació de les condicions següents:
a) El gual permanent per a entrada de vehicles, serà efectiu, sempre que hi haja servici disponible de Policia Localment i només per a la imposició de sancions econòmiques.
b) Este Ajuntament no disposa de servici municipal d'arrossegament de vehicles, per tant en cap moment se li podrà prestar tal servici.
2.- Si es produïra contradicció entre la declaració formulada i l'ocupació real del domini públic, l'Ajuntament practicarà l'oportuna liquidació complementària, que haurà de ser satisfeta abans de retirar la llicència.
3.- Una vegada autoritzada l'ocupació, s'entendrà prorrogada mentres no es presente la declaració de baixa per l'interessat, excepte les autoritzacions atorgades per un termini concret.

Article 12é.- Infraccions i sancions tributàries.
Quant a les infraccions tributàries i les seues corresponents sancions caldrà ajustar-se al que disposa l'articule 77 i següents de la L.G.T.

Article 13é.- Reintegrament del cost de reparació de danys.
De conformitat amb allò que s'ha previngut en l'articule 24.5 de la Llei 39/1998, quan l'ocupació, utilització o aprofitament comporta la destrucció o deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjuí de la taxa a què hi haguera lloc, estarà obligat al reintegrament del cost total dels respectius gastos de reconstrucció o reparació i al depòsit previ del seu import, segons informe dels Servicis Tècnics municipals, sense la constitució del qual no serà atorgada la llicència.
Si els danys foren irreparables, l'Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor dels béns destruïts o l'import del deteriorament dels danyats, seguint-se a este efecte l'oportú expedient contradictori.

Disposició final.
La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener del 2005, i es mantindrà vigent fins a la seua modificació o derogació expressa

Agres a 2 de març del 2004.

L'alcalde president

 
 
  Ajment. de Agres. 2019 CrŔdits