ValenciÓ Castellano
 
 
 
 
  Inici Contacte Mapa Web
CERCAR   
 
 
  Ajuntament
  Servicis al CiutadÓ
  Servicis Municipals
  Turisme
  PLENS
  NOTIC═ES
  AGENDA
  ENQUESTES
 - El Parc Natural de la Serra Mariola
 - Allotjament i Comerš
 - Rutes
 - Hist˛ria
 - Festes

Servicis al CiutadÓ >> Ordenanša de neteja viaria
ORDENANÇA MUNICIPAL DE NETEJA VIÀRIA
Article 1. - Disposicions generals.
Aquesta ordenança té per objecte regular les activitats:
a) presentació, evacuació i abocament dels residus procedents d'obres i serveis.
b) neteja de zones públiques i privades.
Article 2.
Els supòsits no regulats en la present ordenança, però que per les seves característiques o circumstàncies pogueren estar compresos en el seu àmbit d'aplicació, seran aplicables, per analogia, les normes d'aquesta que tinguen similitud amb el cas contemplat.
Article 3. Abocaments de residus d'obres.
1. Les persones o entitats que realitzen petites obres a la via pública amb motiu de canalitzacions, tapat de carrers, etc., Hauran de retirar els sobrants i runes dins de les 24 hores següents a la finalització dels treballs, deixant-los mentre degudament amuntegats, de manera que no dificulten la circulació de vianants ni de vehicles. Transcorregut aquest termini sense ser retirats, l'Ajuntament procedirà a la seva recollida i transport per si mateix o a través de l'empresa que designe, passant-se el càrrec que corresponga a l'interessat, independentment de la sanció que pertoque.
2. En les obres on es produisquen quantitats de runes superiors a un metre cúbic, les empreses hauran d'utilitzar per emmagatzematge en via pública els contenidors adequats, en els quals figuren el nom i el telèfon del responsable. Aquests contenidors no podran ser utilitzats per a dipositar productes que es puguen descompondre o causar males olors i s’ hauran de retirar immediatament després del seu ompliment.
A aquests efectes s'entendrà que un contenidor està ple quan els residus dipositats en ell aconsegueixen el pla definit per les seves vores. Al final de cada jornada de treball, els contenidors es taparan amb cobertes adequades. La mateixa mesura s'adoptarà quan els contenidors estiguen plens, a l'espera de retirar-los.
És potestat de l'Ajuntament ordenar que els contenidors esmentats es retiren abans del seu ompliment complet per causes com trobar-hi escombraries, deixalles peribles i altres matèries que, segons l'entendre dels inspectors municipals puguen originar molèsties, atemptar contra la salut pública o perjudicar la neteja del municipi.
3. Obligarà, en tot cas, que les voreres i entrades contigües a les obres presenten una neteja adequada.
Article 4. - Neteja de zones públiques i privades. Abast del servei.
La neteja de les vies, zones comunes, zones verdes, etc., De domini particular, s'ha de dur a terme pels propietaris o titulars d'aquestes, segons les orientacions establertes pel servei municipal de neteja per aconseguir uns nivells adequats i coordinar la recollida dels residus d'aquestes amb el servei de recollida.
Els casos en què els propietaris no complisquen degudament aquesta obligació, la neteja podrà ser efectuada per l'ajuntament, per si mateix o a través de l'empresa que designe, a costa i càrrec de qui incomplisca l'obligació del paràgraf anterior.
Encara que, com s'indica en l'article anterior, les voreres seran objecte de neteja pel servei municipal, es demana la col·laboració dels propietaris confrontats perquè mantinguen la neteja dels trams de vorera situats front la seva propietat.
Obligacions ciutadanes.
Article 5. –
1. Es prohibeix llançar a la via pública tot tipus de residus que han de ser dipositats en les instal·lacions col·locades a aquest efecte.
2. Els casos en què se celebren festes o manifestacions a la via pública els responsables o convocants hauran de procedir a efectuar la neteja dels vials, un cop acabats els actes, en cas que durant la seua celebració hagueren embrutat.
Article 6. –
1. Queda prohibit realitzar qualsevol operació que puga embrutar les vies públiques i, de forma especial, el rentat i neteja de vehicles.
2. Igualment es prohibeix efectuar treballs de reparació de vehicles en via pública, ja siga per particulars o per personal de tallers de reparació.
Article 7. –
Els que estiguen al capdavant de quioscos, llocs, casetes de veïns, espectacles o atraccions, etc., Situats a la via pública, estan obligats a mantenir net l'espai en què es desenvolupe la seva activitat i el seu voltant, durant l'horari en què realitzen l’activitat i deixar-lo en el mateix estat una vegada finalitzada aquesta.
La mateixa obligació incumbeix als propietaris de restaurants, cafès, bars i establiments anàlegs quant a la superfície de via pública que ocupen amb vetlladors, cadires, etc.
Article 8. –
1. Com a mesura higiènica ineludible, les persones que porten gossos i altres animals dins el terme municipal, impediran que estos depositen les seues defecacions en qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants.
En cas que les defecacions quedaren dipositades a les voreres o en qualsevol zona de vianants, la persona que conduisca l'animal està obligada a netejar-la.
2. Tampoc està permès que els gossos o altres animals dipositen les seues defecacions en zones enjardinades o altres llocs públics, encara que no siguen d'ús habitual dels vianants.
3. De l'incompliment d'aquests preceptes seran responsables els propietaris dels animals i, subsidiàriament, les persones que els porten.
 
Article 9. Solars.
Els solars sense edificar hauran d'estar necessàriament tancats, amb una tanca mínima de dos metres d'alçada, que tinga les condicions consignades per les tanques de les obres i amb facilitat per a la seva inspecció.
Article 10. –
Tots els solars hauran de romandre nets de runes, escombraries, herbes i mates. La responsabilitat de la neteja recaurà sobre el propietari. La neteja d'aquests solars es realitzarà de forma periòdica, així com la seva desratització o desinfecció en cas que el servei municipal ho considere convenient.
L'ajuntament podrà, si no ho fa el propietari, realitzar la neteja del solar, directament o a través de l'empresa que designe, passant el càrrec al propietari, sense perjudici de la sanció que pertoque.
Article 11. –
Es prohibeix abocar qualsevol tipus d'escombraries o runes als solars situats en qualsevol zona del terme municipal.
Règim Jurídic.
Article. 12. - Infraccions i sancions.
Les infraccions dels preceptes d'aquesta ordenança seran sancionats per l'Alcaldia, la qual instruirà els oportuns expedients de conformitat amb el Títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i el Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost pel qual es regula el Reglament del Procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora.
Article 13. –
Les sancions aplicades a aquestes infraccions seran les que s'estableixen en l'annex d'aquesta ordenança que podrà ser objecte de modificació per futures disposicions legals o reglamentàries.

En aplicació de les sancions es tindrà en compte el grau de culpabilitat, entitat de la falta comesa i perillositat que implique la infracció.
Procediment sancionador.
Article 14. –
El procediment s'iniciarà d'ofici per la pròpia Administració municipal, en virtut de la funció inspectora i de comprovació pròpia de les seves competències, o a instància de part, mitjançant la corresponent denúncia. En el que no preveu aquesta ordenança, caldrà ajustar-se al que disposa el títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú per a l'exercici de la potestat sancionadora, i la resta de normativa d'aplicació.
Article 15. –
Tota persona, natural o jurídica, podrà denunciar davant l'Ajuntament qualsevol infracció de la present ordenança.
 
Disposicions Generals.
PRIMERA. Aquesta ordenança entrarà en vigor quan s'haja publicat el seu text en el Butlletí Oficial de la Província íntegrament, i d'acord amb l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, haja transcorregut el termini de 15 dies a què el mateix refereix.

 
ANNEX A L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE NETEJA. SANCIONS.
- Fins 1.500,00 euros:
Tenir un abocador clandestí.
No tenir tancat un solar.
Dipositar residus tòxics sense tractament.

- Fins 900,00 euros:
Reparar vehicles a la via pública.
Abocar escombraries o runes en solars.
Recollir residus sòlids sense autorització municipal.
Tenir el solar brut.
- Fins 300'00 euros:
Manipular els residus sòlids.
Dipositar despulles animals en llocs no autoritzats.
No netejar les zones privades visibles des de la via pública.
Deixar bruts els carrers o voreres després de festes o manifestacions.
No netejar les zones ocupades per quioscos, parades, cafès, etc.
Embrutar les vies públiques contigües a obres.
Tirar escombraries o brossa a abocador de runes.
Fins 150,00 euros:
Dipositar runes en els recipients per recollida d'escombraries.
Deixar sobrants d'obres a la via pública sense atenir-se a allò assenyalat.
No seguir les normes referents als contenidors de runes.
- Fins 60'00 euros:
No retirar les defecacions dels animals de la via pública.
Rentar vehicles a la via pública.
- Fins 10'00 euros:
Llençar papers i burilles (puntes de cigarret ó “colilles”)  a la via pública.
 
 
  Ajment. de Agres. 2019 CrŔdits