Documents

SOL·LICITUD GENERAL

IMPRÈS DECLARACIÓ RESPONSABLE OBRA MENOR

PERMÍS D'OBRA MAJOR

IMPRÈS LLICÈNCIA D'OBRES EN SÒL RÚSTIC

SOL·LICITUD DE GUALS

SOL·LICITUD UTILITZACIÓ DE RESIDUS INERTS

Ordenances

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS

MODEL LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ

ORDENANÇA AIGUA

ORDENANÇA FEM

ORDENANÇA PISCINA MUNICIPAL

ORDENANÇA GUALS

ORDENANÇA MUNICIPAL DE NETEJA VIÀRIA