PERFIL DEL CONTRACTANT.

Informació sobre la contractació administrativa en l’Ajuntament.

El Perfil de contractant és el lloc del portal web municipal en què es difon la informació relativa a la contractació administrativa. Atenent al procediment d’adjudicació dels contractes del Sector Públic i, per mitjà d’este lloc web, l’Ajuntament d’Agres vol assegurar la transparència i l’accés públic en l’activitat contractual d’una manera clara per al ciutadà. Des d’esta pàgina el ciutadà pot consultar les contractacions programades, els anuncis de licitació, els anuncis d’adjudicació, així com accedir als plecs i una altra documentació complementària dels expedients de contractació de tots els òrgans de contractació de l’Ajuntament.

“Perfil de contractant.-

1.- A fi d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seua activitat contractual, i sense perjuí de la utilització d’altres mitjans de publicitat en els casos exigits per esta Llei o per les normes autonòmiques de desenrotllament o en els que així es decidisca voluntàriament, els òrgans de contractació difondran, a través d’internet, el seu perfil de contractant. La forma d’accés al perfil de contractant haurà d’especificar-se en les pàgines web institucionals que mantinguen els ens del sector públic, en la Plataforma de Contractació de l’Estat i en els plecs i anuncis de licitació.

2.- El perfil de contractant podrà incloure qualssevol dades i informacions referents a l’activitat contractual de l’òrgan de contractació, com ara els anuncis d’informació prèvia previstos en l’Art. 125, les licitacions obertes o en curs i la documentació relativa a les mateixes, les contractacions programades, els contractes adjudicats, els procediments anul·lats, i qualsevol altra informació útil de tipus general, com a punts de contacte i mitjans de comunicació que poden utilitzar-se per a relacionar-se amb l’òrgan de contractació. En tot cas haurà de publicar-se en el perfil de contractant l’adjudicació provisional dels contractes.

3.- El sistema informàtic que suport el perfil del contractant haurà de comptar amb un dispositiu que permeta acreditar fefaentment el moment d’inici de la difusió pública de la informació que s’hi incloga.

4.- La difusió a través del perfil de contractant de la informació relativa als procediments d’adjudicació de contractes assortirà els efectes previst en el Títol I del Llibre III.” (Art. 42 LCSP)

Conteninguts relacionats:

1. CONSULTORI MÈDIC AUXILIAR

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES (Descàrrega)
PROJECTE MODIFICAT 2 COMPLET (Descàrrega)