A la regió del Comtat, al nord de la Serra de Mariola i a la província d’Alacant, hi ha el pintoresc municipi d’Agres. Amb una altitud de 722 metres sobre el nivell del mar i una població d’uns 650 habitants, Agres és un lloc ple d’història, cultura i bellesa natural.

El territori d’Agres ha estat habitat per l’ésser humà des de temps remots. En jaciments arqueològics com la Cova Beneito, la Solana, Carbonell, la Covatxa, la Cova del Moro, la Cova dels Pilars, la Mola d’Agres, el Pic de l’Àguila, el Cabeçó de Mariola i la Covalta, s’han trobat restes de la presència de l´home des del Paleolític fins al Neolític.

La presència romana a la zona també ha deixat la seua empremta, amb el jaciment arqueològic del Cabeçó de Mariola com a exemple de la romanització de la regió. Monedes i ceràmiques romanes datades al segle I testifiquen la influència romana a Agres amb l’existència d’una vila a la zona baixa de la Valleta. 

Amb l’arribada dels àrabs, es va establir una xicoteta alqueria sota la protecció d’un castell i diverses torres. No obstant això, el 1245, el rei Jaume I el Conqueridor va conquistar el sud del Xúquer. lliurant-lo a pobladors cristians el 1248. Finalment, el 1256, Agres va rebre la seua Carta Pobla com a nova vila cristiana del regne de València.

Durant segles, Agres va estar sota diferents senyorius, com el Comte de Cocentaina i la família Calatayud. Al segle XVIII, va pertànyer al Comte Cirat, sent una de les 45 viles de senyoriu del regne de València. Amb la supressió dels senyorius al segle XIX, Agres es va convertir en un municipi independent.

Hui en dia, Agres és un poble la gent del qual mantenen l’agricultura i la ramaderia com a principal economia. Però també amb uns costums i una cultura que es mantenen i transmeten de pares a fills.

Carta pobla de Bocairent, Mariola y Agres

Sapient tots que nosaltres don Eiximen Perez de Arenoso, lugartinent del Rei en el Regne de València, per la seva autoritat donem, concedim i confirmem a vosaltres Eixien Pérez de Alonso, Gregorio de Calatayud, Jacobo de Don Pedro, noble, Lope Sanz Esperandeu i Arnaldo de Moriz, per poblar, el castell i vila de Bocairent i tot el seu terme, i el castell i vila de Agres i de Mariola i tots els seus Térmens, de esta manera que el castell de Agres i tot el seu terme i el castell de Mariola i tot el seu terme siguen inclosos en el castell i terme de Bocairent ja que volem que el castell i vila de Bocairent siguen cap, i que tots els pobladors de tots els llocs mentats fagen en Bocairent residència personal.

Item, vos concedim que aquella divisió que va ser feta per vosaltres de les cases de la vila de Bocairent siga estable i ferma a perpetuïtat i mai esta divisió siga revoca.

Item, vos concedim a vosaltres, que pugeu donar, dividir, assignar, totes les alqueries, reales, vinyes, horts, i totes les demés pensions i propietats, tant desertes com poblades, que en els llocs enumerats i en els seus termes de tal forma que les heretats dels llocs dalt mencionats sigen entregades i poblades en numero de 320 pobladors.

Item, vos concedim que pugau a cada u dels pobladors donar i assignar bens segons els seus mèrits, com millor vos parega.

Item, vos concedim que doneu a cada poblador tres fanecades d’hort a més de les seues heretats.

Item, vos concedim que si per tot este mes de març present aquells pobladors que tinguin cartes del Rei nostre sobre propietats de la vila i terme de Bocairent i en els altres llocs ja mencionats, no vingueren a les propietats rebudes en les quals deuen de tindre el treball i la seua residència personal, no siguen tinguts ni considerats com a pobladors d’aquestos llocs encara que ensenyen cartes nostres o del Rei, i revoquem totalment estes cartes.

 

Item, vos concedim que des del últim dia d’aquest mes de març present, a més de aquells pobladors estigueren en els llocs mencionats pugem evitar i completar altres pobladors per vosaltres fins el numero de 320 pobladors.

Item, vos concedim que en dos anys en avant pugueu vendre les vostres cases i heretats, canviar i cedir lliurement a qui vulgueu, excepte soldats i religiosos.

Item, vos concedim tots els fruits i rèdits que allí apareixen o apareixeran lliurement segons la vostra voluntat, sense la nostra oposició.

Item, vos concedim que tingueu sempre mercat a la vila de Bocairent cada dijous de la setmana segons furs i costums, i per nosaltres i per l’autoritat del rei alabem, concedim i confirmem per sempre totes les donacions, assignacions i particions que feu i que certament pugueu fer dels llocs mencionats segons fur i costums de valència. Prometent de bona fe tot lo dalt mencionat i a cada u de vosaltres i a tots els pobladors de Bocairent i de tots els altres llocs, observar sempre i fer observar pel senyor Rei.

Açò va ser fet a Xàtiva l’11 de Març, any de l’Encarnació del senyor de 1255.

Son tèstics de tot: Blasco Perez ,Pedro Lopez de Cabanes, Juan Martinez de Redia, Pedro Sanchez de Calatayud ,Pedro de Belchite, Poncio Carbonell, notari públic de Xàtiva, que escrigué i posa el seu signe.

Signe de Bernardo de Anglesola, notari públic de Xàtiva, tèstic
Signe públic de Jaime pons, notari públic de Xàtiva, tèstic.