Localització: En la Serra Mariola en un barranc a l’oest del Resingle, en la vorera nord del la Serra Mariola, a 1220 metres d’alçada, i al ponent de la Cava Gran. Es localitza molt a prop a la pista forestal que comunica la Cava Gran de la Font de Mariola.
Valoració: Es molt alta pel seu bon estat de conservació i la seva accessibilitat.

Es un dipòsit de planta circular de 11 metres de diàmetre exterior. Construït amb mamposteria de pedra de tamany regular que apareix lligada amb morter de la coronació i en la coberta. El terreny ofereix una lleugera pendent i l’edificació guanya altura en el costat nord-est on s’ubica la porta.

L’interior mostra un revestiment de mamposteria regular en sec, que fa 8,20 metres de diàmetre i la profunditat es de 6’80 metres i la seva capacitat es de 350 metres cúbics.

La coberta es una cúpula hemisfèrica que presenta un bon estat de conservació. En el punt d’inici d’aquesta cúpula hi han 3 petites finestres orientades al nord, sud-est i sud-oest. La porta te una llum de 1,80 d’altura, i 0’94 d’amplitud.

L’època de construcció hi ha que situar-la en la primera meitat del segle XVIII. Ja que el baró d’Agres al 1696 va concedir als veïns de la vila l’autorització per a construir caves de neu.

Coordenades U.T.M. 162939 Mapa 821